Rättsskyddsförsäkring

Här beskrivs kort vad olika Rättsskyddsförsäkring gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.

Tvistemål. Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader, rättegångskostnader och motpartskostnader i tvist som prövas eller kan prövas som tvistemål i tingsrätt eller i statens va-nämnd, i mark- och miljödomstol enligt vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol i Sverige eller motsvarande instanser i övriga nordiska länder.

Därutöver kan försäkringen gälla för vissa skattemål.

Rättsskydd Miljö- och arbetsmiljöbrott samt Patentintrång är vanligen tilläggsförsäkringar. 

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.