Egendomsförsäkring

Här beskrivs kort vilken typ av skadehändelser de olika delarna i egendomsförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.

Brand, Inbrott & Vatten
Brand, inbrott, skadegörelse, vattenutströmning, storm och naturskador som orsakar fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.

Allrisk
Plötslig och oförutsedd skada på utvalt objekt eller all försäkrad egendom. Kan gälla inifrån eller utifrån kommande skador eller både och.

Cistern
Plötslig och oförutsedd fysisk skada på cistern och vätska i cisternen.

Entreprenad
Oförutsedd skada på entreprenadarbeten, befintlig egendom och hjälpmedel på arbetsområde.

Fel efter garantitiden
Skada på entreprenad som framträder och upptäcks efter garantitidens utgång och som beror på fel i entreprenörens arbete för vilka entreprenören ansvarar. Försäkringen gäller även för skada som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel.

Glas
Bräckage, sönderslagning eller stöld av glas, skylt och markis i inredning, fönster eller dörr.

Sanering & Husbock
Sanering av bostadsohyra och reparation av byggnad som har blivit angripen och skadad av virkesförstörande insekter.

Kyl- & frys
Skada på varor som uppstår genom oförutsedd temperaturförändring i kyl eller frys samt oförutsedd utströmning av köldmedium.

Maskin
Plötslig och oförutsedd skada på maskiner i verksamheten och/eller i byggnad. Kan gälla inifrån eller utifrån kommande skador eller både och.

Merkostnad forceringsåtgärder
Merkostnader för forceringsåtgärder i samband med återställande av ersättningsbar skada på entreprenadarbeten.

Merkostnad myndighetskrav
Merkostnad som föranleds av att skadad byggnad enligt myndighets beslut eller för byggnader gällande normer måste ges annan konstruktion eller utförande än före skadan.

Oljeskada
Skador på egen och/eller tredje mans egendom som orsakas av oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska.

Rån
Egendomsskada vid rån och överfall.

Värmekulvert
Oförutsedd skada på värmekulvertanläggning.

Åtkomst- & återställandekostnader
Erforderliga kostnader för lokalisering och friläggning av fel för att avhjälpa ersättningsbar skada på entreprenadarbeten samt kostnad för återställande.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.