Avbrottsförsäkring

Här beskrivs kort vad de olika delarna i avbrottsförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.

Driftsavbrott
Täckningsbidragsförlust som uppstår i verksamheten till följd av en ersättningsbar egendomsskada, samt skadebegränsande kostnader.

TB-blankett

Avbrott vid arbetsoförmåga
Rörelsens fasta kostnader vid täckningsbidragsförlust till följd av anställds arbetsoförmåga på grund av dödsfall, sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension.

Extrakostnad
Rimliga kostnader för ofrånkomliga åtgärder i syfte att upprätthålla verksamheten efter ersättningsbar egendomsskada.

Hyresförlust
Minskning av hyresintäkt till följd av en ersättningsbar egendomsskada.

Maskinavbrott
Täckningsbidragsförlust som uppstår i verksamheten till följd av en ersättningsbar maskinskada.

Smittavbrott
Täckningsbidragsförlust som uppstår i verksamheten till följd av smittsam sjukdom där myndighet, läkare eller veterinär ingriper för att hindra spridning av sjukdomen.

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Placering, Liv & Pension

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.