Juridisk information

Registrering, tillstånd och tillsyn

Bolagsverket är registreringsmyndighet. För kontroll av vår registrering:
Bolagsverket, 85181 Sundsvall. Tfn: 0771-670 670.
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. För kontroll vårt tillstånd:
Finansinspektionen, Box 7828, 10397 Stockholm. Tfn: 08-787 80 00.
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution omfattas av ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Faval Försäkring kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen.

Försäkringen är tecknad via vår ägare Säkra AB och försäkringsgivare är W.R. Berkley Insurance AG. Om skadeståndsanspråk ska framställas ska Faval Försäkring underrättas om detta inom skälig tid efter att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts. Krav kan riktas direkt mot W.R. Berkley Insurance AG via deras skadekonsult Crawford & Company (Sweden) AB. Högsta ersättning som betalas ut vid en enskild skada ska enligt FI:s föreskrifter FFFS2018:10 vara minst 1 300 380 euro per skada och totalt 5 215 000 euro för alla skador under ett år.

Klagomål och Tvist

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) har Faval Försäkring en klagomålspolicy och en klagomålsansvarig. Om ni är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska det göras skriftligen till Faval Försäkring.

Klagomålsansvarig: Säkra AB | Pontus André | Box 5775, 11487 Stockholm | Tfn: 08-408 052 14 | E-post: klagomal@sakra.se

Ni kan även vända er till allmän domstol.

Om du är konsument kan du vända dig till:

Vi hjälper er med försäkringar inom

Företag

Fordon

Grupp

Vi har lång erfarenhet, solid försäkringsutbildning och är certifierade enligt branschens standard och krav.