Övriga försäkringsformer

Här beskrivs ytterligare några försäkringsformer. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

Förmögenhetsbrott
Skada genom att arbetstagare hos den försäkrade i tjänsten gjort sig skyldig till förskingring, trolöshet mot huvudman, bedrägeri eller stöld som medför personlig vinning för någon samt skada genom att någon i brottslig avsikt gör sig skyldig till dataintrång enligt brottsbalken.

Databrott
Skada genom dataintrång. Kan ersätta utredning och analys av intrånget, återställande och återskapande, driftsavbrott, skadeståndskrav, ID- & kreditövervakning, notifieringskostnader, utpressning och varumärkesskydd.

Bolags- & ID-kapning
Ekonomisk skada eller förlust när någon obehörigen ändrar uppgifter i register, eller begår bedrägeri till skada för företaget. Omfattar bevakning, assistans med återställande, utredning, utomstående olovlig kortdebitering, spärrservice och fakturaköp av privatperson som utger sig för att vara någon annan.

Garanti/Kredit
Färdigställande, byggsäkerhet, fullgörandegaranti, garantidsgaranti, anbudsgaranti, insatsgaranti, förskottsgaranti, resegaranti, IATA-garanti, betalningsgaranti, hyresgaranti, tullgaranti eller individuellt anpassad garanti.

Återkallelse
Kostnader för varningsinformation eller återkallelse av en vara eller tjänst som kan åläggas företaget enligt produktsäkerhetslagen.