Trygghetskapitalförsäkring

Försäkringen utbetalar valt engångsbelopp vid arbetsoförmåga mer än 25%. Trygghetskapitalet reduceras med 3%-enheter per år från 30 års ålder.​

Perioden beräknas av arbetsoförmåga före du fyllt 60 år på sammanlagt 30 månader under en 36-månadersperiod. Arbetsoförmågan ska bero på sjukdom eller olycksfall eller om du beviljas minst 50 % sjukersättning från Försäkringskassan.

Försäkringen kan tecknas av den som fyllt 16 år fram till den dag man fyller 55 år, är folkbokförd i Norden samt berättigad till ersättning från nordisk försäkringskassa. Försäkringen gäller till den månad den försäkrade fyller 60 år. Från 57 år tas ingen premie ut.